Vyhlašení grantového kola 2018

Cíl grantového kola

Cílem grantového kola Nadačního fondu Kousek po kousku je podpořit nejrůznější projekty ze severomoravského regionu, především Fulnecka a jeho blízkého okolí, které usilují o kvalitnější a bohatší komunitní život a chtějí pomoci aktivním a nadaným lidem ze svého okolí.

1. Podpora vzdělávání a rozvoj dětí a mládeže

Podpořeny budou potřebné, kvalitní, nápadité projekty s pečlivě připravenou organizací, jejichž aktivity napomáhají rozvoji a vzdělávání dětí a mládeže. Upřednostněny budou projekty s dlouhodobou vizí, připravené za podpory místních občanů, místních sponzorů či místní samosprávy. Obsahová náplň vzdělávání a rozvoje může být různorodá.

V této oblasti podpory si rovněž mohou žádat nadaní a talentovaní jednotlivci na podporu aktivit, pomáhajících k jejich rozvoji.

Příkladné v minulosti podpořené projekty:

  • Ateliér pro děti a mládež při NDM – Divadelní workshopy Projekt nabízí dětem v rámci školní návštěvy divadla interaktivní workshop přepravený speciálně pro následující konkrétní divadelní představení. Děti tak získávají lepší vztah k divadlu. Na základě podpory nadačního fondu vzniklo z původně pilotní aktivity nové občanské sdružení, které bude ve workshopech pokračovat i do budoucna.
  • M. Feilhauerová – Studium střední uměleckoprůmyslové školy Nadační fond v tomto případě podpořil studium Magdalény na Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, když již finančně přispěl na dojíždění do školy, výtvarné pomůcky i účast na zahraniční vzdělávací exkurzi. Nadační fond oslovilo, že Magdaléna využívá svůj talent aktivně i v místní komunitě, když například zkrášlila místní zastávku, stěnu nové kavárny či malovala dětem na obličeje v rámci místního festivalu.

2. Podpora místního komunitního života a iniciativ občanů

Podpořeny budou potřebné, kvalitně připravené projekty, s kterými přišli sami aktivní místní občané, reagující na nedostatky, potřeby či příležitosti v jejich obcích. Žádat si mohou jak místní neziskové organizace, tak i neformální sdružení, jednotlivci i samotné obce. Upřednostněny budou projekty, jejichž výsledky budou dlouhodobě pozitivně sloužit místní komunitě. Může se jednat o oživení místních spolků, památek či veřejných prostor. Jednorázové akce (například kulturní či zábavné) nebudou letos bohužel z důvodů výše uvedených priorit fondu podpořeny, děkujeme za pochopení.

Příkladné v minulosti podpořené projekty:

  • Morfe o.s. – Multifunkční alternativní centrum Kryt Grant přispěl ke vzniku a oživení nového unikátního prostoru pro mladou kulturu ve Studénce. Bývalý kryt se díky aktivní skupině místních mladých nadšenců postupně zaplňuje profesionálními i amatérskými umělci, uskutečňují se zde workshopy, besedy a další originální akce pro návštěvníky z celého regionu.
  • Comenius Fulnek o.s. – Audioprůvodce Fulnekem Tento projekt zaplnil prázdné místo na poli šíření povědomí o Fulnecké historii a jeho památkách, když přišel s moderní ideou audioprůvodce. Návštěvníci i místní tak budou moci za pomoci jednoduchého zapůjčitelného audio zařízení sami putovat městem a poslechnout si zajímavé informace ke konkrétním památkám, tak jak je připravili uznávaní historici Fulnecka. Součástí projektu je i doprovodný leták s fotografiemi a texty.

Kritéria hodnocení žádostí

  • Soulad žádosti s cíli nadačního fondu
  • Smysluplnost a potřebnost
  • Dlouhodobý místní přínos a udržitelnost
  • Profesionalita přípravy, propracovanost nápadu a realistické cíle projektu
  • Schopnost získat finanční prostředky (či jinou podporu) i z jiných zdrojů
  • Originalita nápadu

O příspěvek se mohou ucházet

Fyzické a právnické osoby (například zájmové spolky, příspěvkové organizace či obce), jejichž projekty a žádosti jsou nekomerčního a nepolitického charakteru. Jeden konkrétní žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci grantového kola. Jako partner či účastník dalších projektů není však nijak limitován.

Zájmová geografická oblast

Nadační fond podpoří především projekty s pozitivním dopadem na území severomoravského regionu, s důrazem na Fulnecko a jeho blízké okolí.

Maximální výše nadačního příspěvku

50 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena). Správní rada nadačního fondu si vyhrazuje právo snížit případně výši přiděleného nadačního příspěvku dle vlastního uvážení.

Kofinancování

Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování (k doplňující finanční podpoře) již naplánovaných či probíhajících aktivit, které jsou v souladu s účelem nadačního fondu a s cíli tohoto grantového kola.

Termíny

Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na úterý 4. září 2018. Rozhoduje datum uvedené na poštovním razítku a v záhlaví mailu. Všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé budou vyrozumění na kontaktní email uvedený v jejich žádosti
nejpozději do 31. října 2018, kdy budou všechny podpořené projekty rovněž zveřejněny na webových stánkách Nadačního fondu www.kousekpokousku.cz.

Povinné administrativní náležitosti (DŮLEŽITÉ!!!):

Žádosti se zasílají poštou na adresu nadačního fondu (Malá Strana 297, Studénka-Butovice 742 13) na oficiálním formuláři umístěném na webu Nadačního fondu (v originálu a 3 přiložených kopiích) včetně všech požadovaných příloh. Samotný vyplněný formulář (bez příloh) se pak zároveň zasílá i elektronicky emailem ve wordové příloze (nikoliv pdf!) na info@kousekpokousku.cz (příloha je pojmenována názvem organizace nebo jménem žadatele – nikoliv „žádost“ apod.!). Vzhledem ke každoročně vysokému počtu zaslaných žádostí je třeba dodržet požadované administrativní pokyny, jinak hrozí vyřazení z grantového kola, protože nebude v našich administrativních silách žádosti individuálně vracet k opravám.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Ivana Ježová hlavní koordinátorka Nadačního fondu Kousek po kousku Telefon: 702 022 975